Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe vrtca;
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
– v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Predsednik Sveta staršev je g. Simon Rogelj, njegov namestnik pa g. Miha Simončič.

 

Dostopnost