Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/2006) je ravnateljica sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Mavrica Trebnje.

    OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Vrtec Mavrica Trebnje
Sedež: Režunova ulica 8
Pošta: 8210 Trebnje
Telefon: 07 34 81 180
E-pošta: info@vrtec-trebnje.si

Ravnateljica: Andreja Stegenšek
Odgovorna uradna oseba: Andreja Stegenšek
Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2008
Dostopnost kataloga: www.vrtec-trebnje.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Upravi Vrtca Mavrica Trebnje
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

   ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA ZAVODA

VODSTVO:
Ravnateljica.
Pomočnici ravnateljice.

STROKOVNI DELAVCI:
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami.

TEHNIČNA SLUŽBA:
Vodja zdravstveno higienskega režima, kuharji, pomočniki kuharjev, čistilke, perici, hišniki.

SVETOVALNA SLUŽBA:
Svetovalna delavka, inkluzivna pedagoginja, mobilna tiflopedagoginja, mobilna surdopedagoginja, mobilna logopedinja, mobilna specialna pedagoginja.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA:
Računovodja, poslovna sekretarka, knjigovodji.

DELOVNI OPIS PODROČJA ORGANA:
Predšolska vzgoja.

SEZNAM ORGANIZACIJSKIH ENOT:
Vrtec Mavrica Trebnje domuje na 8 lokacijah. Otroci so razporejeni v 38 oddelkov.

 • • Enota VIDEK, Slakova ul. 5, tel. 07 34 81 190
  • Enota OSTRŽEK, Slakova ul. 5, tel. 07 34 81 191
  • Enota KEKEC, Kidričeva ul. 2, tel. 07 34 81 188
  • Enota DOBRNIČ, Dobrnič 1, tel 07 34 81 863, 031 744 972
  • Enota MAVRICA, Režunova ulica 8
  • Hodnik A tel. 07 34 81 195
  • Hodnik B tel. 07 34 81 196
  • Hodnik C tel. 07 34 81 197
  • Enota ROMANO, Vejar 121, tel. 031 658 097
  • Enota MOJCA, Režunova 9 in 10, tel. 031 271 172
  • Enota LOVRENC, Šentlovrenc 4A, tel. 051 380 30
 • Enota Gubčeva, Gubčeva 21 in 23, tel. 07 34 81 353, 07 34 81 370

DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA:
Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Trebnje je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Trebnje. Njegova temeljna naloga oziroma poslanstvo je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti oziroma pogojev za razvoj otrokov celostni razvoj. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999) in dodatek za Rome.

ORGANI JAVNEGA ZAVODA:
• svet zavoda,
• ravnatelj,
• pomočnik ravnatelja,
• strokovni organi,
• svet staršev.

PRISTOJNA OSEBA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ:

Andreja Stegenšek
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
07/3481 180
info@vrtec-trebnje.si

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Predpis lokalne skupnosti:
Sklep in spremembe o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
Splošni akti javnega zavoda
Splošni akti javnega zavoda po letih

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda po letih

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:
Kurikulum za vrtce
Letni delovni načrt
Razvojni načrt
Finančni načrt
Samoevalvacijsko poročilo
Realizacija letnega delovnega načrta

Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.
Normativna podlaga:
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1. Evidenca vpisanih in vključenih otrok
Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2. Evidenca plačil staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

3. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

4. Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

5. Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

6. Število zagotovljenih mest
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

7. Število prostih mest v vrtcu
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

8. Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

9. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

10. Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Publikacija Predstavitev Vrtca Mavrica Trebnje
Publikacija: Vrtec Trebnje se predstavi
Publikacija: Utrinki iz Vrtca mavrica Trebnje od prvih korakov do danes
Zloženke

Dostop do zbirke: Informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda: delovanje Sveta staršev 
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev in koristi otrok v vrtcu. Naloge so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI ). Svet staršev ravna in deluje v skladu z sprejetim Poslovnikom sveta staršev.

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje

Ustanovljen je bil leta 2006. Sklad vrtca pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Iz sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda v vrtcu in podobno.

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja

Dostopnost