Svet vrtca

 

  Svet vrtca opravlja naloge določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vrtca:

  – sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;

  – odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom;

  – imenuje in razrešuje ravnatelja;

  – obravnava poročilo o vzgojno- varstveni problematiki, sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti zavoda;

  – določa finančni načrt in sprejema zaključne načrte;

  – predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;

  – daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;

  – razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda;

  – imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;

  -opravlja druge z zakonom ter pravili določene naloge.

  Dostopnost